Иргэний улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2019 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН ТООН МЭДЭЭ

¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн
1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 115 1187
1. Òºðñíèé á¿ðòãýë, ãýð÷èëãýý îëãîñîí /2+3/ òîî 115 1187
Ї¿íýýñ ýðýãòýé òîî 60 613
ýìýãòýé òîî 55 574
2. Òайлант хугацаанд бїртгїїлсэн тєрєлт òîî 115 1187
õóãàöàà õóãàöààíäàà á¿ðòã¿¿ëñýí тєрєлт òîî 107 1119
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî 55 574
ýìýãòýé òîî 52 545
õóãàöàà õýòýðñýí тєрєлт òîî 8 68
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî 5 39
ýìýãòýé òîî 3 28
3. нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн тєрєлт òîî   1
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî   1
ýìýãòýé òîî    
4. Нялхсын эндэгдэл òîî    
Ї¿íýýñ ýðýãòýé òîî    
ýìýãòýé òîî    
1.2 5. Íèéò ãýðëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-15/ òîî 33 330
Ї¿íýýñ àíõíû òîî 29 292
äàõèí òîî 4 37
  сэргээлт  òîî   1
1.3 6. Ãýðëýëò öóöàëñíû á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-16/ òîî 13 97
Їїнээс çàõèðãààíû æóðìààð òîî 3 19
ø¿¿õèéí æóðìààð òîî 10 78
1.4 7. Íèéò ¿ð÷ëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-12/ òîî 4 31
Їїнээс Ìîíãîë óëñûí èðãýíä òîî 4 31
Ãàäààä óëñûí èðãýíä òîî    
1.5 8. Ýöýã òîãòîîсíы á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-14/ òîî 4 91
Їїнээс Шинэ тоо   1
Хуучин òîî 4 90
1.6 9. Íèéò îâîã ýöýã /ýõ/-èéí íýð, íý𠺺ð÷èëñíèé á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-13/ òîî 8 63
Їїнээс Ìîíãîë óëñûí èðãýíýýð òîî 8 63
Ãàäààä óëñûí èðãýíýýð òîî    
1.7 10.  Нийт  нàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ òîî 31 328
11. Íàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ тоо 31 328
Їїнээс ýðýãòýé òîî 17 207
ýìýãòýé òîî 14 121
12. Нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн нас баралт òîî    
Їїнээс ýðýãòýé òîî    
ýìýãòýé òîî    
2. Èðãýíèé ¿íýìëýõ îëãîëòûí á¿ðòãýë 2.1 13. Íèéò îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ /14+15+16/ òîî 312 3604
14. Шинээр олгосон иргэний їнэмлэх   47 752
¿¿íýýñ èðãýíèé ïàñïîðòûã èðãýíèé ¿íýìëýõýýð ñîëèñîí òîî   1
èðãýíèé ïàñïîðò ¿ðýãä¿¿ëñýí øàëòãààíààð òîî    
16 íàñ õ¿ð÷ àâñàí òîî 47 751
ºíäºð íàñòàíä øèíýýð îëãîñîí òîî    
15. Äàõèí îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ òîî 112 1212
¿¿íýýñ õàÿæ ¿ðýãä¿¿ëñýí òîî 108 1164
õ¿÷èíòýé áàéäëàà àëäñàí òîî   4
áóðóó áè÷èãäñýí  òîî    
îâîã íýð ñîëьñîí òîî   13
òºðñºí îí òîãòîîëãîñîí òîî   3
хаягийн хєдєлгєєн òîî 4 28
16. Èðãýíèé ¿íýìëýõíèé õóãàöàà äóóñ÷ ñîëèóëñàí òîî 153 1640
¿¿íýýñ 25 íàñ õ¿ð÷ òîî 83 880
45 íàñ õ¿ð÷ òîî 70 760
3.1 ¯íäýñíèé ýíãèéí ãàäààä ïàñïîðò îëãîëò øèíýýð îëãîñîí òîî 177 2435
õóãàöàà ñóíãàñàí òîî    
ОХУ-ын хавсралт òîî    
БНХАУ нэг удаагийн хавсралт òîî 50 621
БНХАУ олон удаагийн хавсралт òîî 1010 11645
5. Èðãýíèé øèëæèëò õºäºë㺺í 5.1 18. Àéìàã õîò ðóó á¿ðìºñºí øèëæèí ÿâñàí òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
5.2 19. Àéìàã õîòîîñ á¿ðìºñºí øèëæèí èðñýí òîî 109 1319
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 75 851
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 34 468
5.3  Хот доторх шилжилт хєдєлгєєн /20+21+22+23/ òîî 2412 5890
¿¿íýýñ 20. сум, дїїрэгт шилжин ирсэн òîî 111 1224
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 74 727
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 37 497
21. баг, хороонд шилжин ирсэн òîî 2301 4666
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 1242 2575
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 1059 2091
22. сум, дїїрэгт шилжин явсан òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
23. баг, хороонд шилжин явсан òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН УЛСЫН АХЛАХ БҮРТГЭГЧ Б.БАТТУЯА

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.