УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХУУЛИУД

1 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль
2 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
4 Терроризмтой тэмцэх тухай хууль
5 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/
6 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
7 Монгол улсын үндсэн хууль
8 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль
9 Иргэний бүртгэлийн тухай
10 Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ
11 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай
12 Иргэний хууль
13 Гэр бүлийн тухай
14 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай
15 Монгол улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухайМОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГАДААДАД ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ЗОРЧИХ, ЦАГААЧЛАХ ТУХАЙ
16 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухайАЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ
17 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухайБАНК  БУС САНХҮҮГИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ
18 Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай
19 Компанийн тухай /шинэчилсэн найруулга/
20 Нөхөрлөлийн тухай
21 Хоршооны тухай /шинэчилсэн найруулга/
22 Дампуурлын тухай
23 Газрын төлбөрийн тухай
24 Газрын тухай /шинэчилсэн найруулга/
25 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
26 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай
27 Орон сууц хувьчлах тухай
28 Орон сууцны тухай
29 Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай
30 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай
31 Yл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай
32 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай
33 Нотариатын тухай
34 Архивын тухай
35 Авлигын эсрэг хууль
36 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай
37 ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ БОЛОН ЭДИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ТУХАЙ

© 2023 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.