Хуулийн этгээд татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
  ЗӨВЛӨМЖ
Татан буугдах тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулснаас хойш 2 сар, түүнээс дээш хугацаа өнгөрсний дараа дараах материалыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.
УБ-06 маягт
/1 хувь/  
www.burtgel.gov.mn/service/
хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Хуулийн этгээдийн улсын тэмдэгтийн хураамж
10000
төгрөг, 
   /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3/
Төрийн банкны 281500328850 дансанд тушаасан баримт 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх
Татан буулгасан тухай зарлуулсан өдөр тутмын сонин.Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг тусгаж, татан буулгаж байгаа тухай тусгасан бай сонинг авч ирэх.
Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь//Шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ /толгой компанитай бол түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/ тогтоол/,

Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагч/гишүүд/ болон удирдах зөвлөлийн тогтоол,

Хоршоо, Нөхөрлөл, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/,

Салбарын хувьд үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн шийдвэр/тогтоол/,

Гадаадын компаний төлөөлөгчдийн газрын хувьд үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдийн шийдвэр/тогтоол/,

Төрийн байгууллагын хувьд эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /тогтоол, тушаал/ гарсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т ямар шалтгаанаар татан буугдаж байгаа, татан буулгах комиссыг байгуулсан тухай тусгаж, хувьцаа эзэмшигчид, гишүүд, эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарсан байна.
Дуусгалтын тайланХарьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс тамга/тэмдэг/ дарж , баталгаажуулсан тайлан байна.
Татвар төлөгчийн хасалтын картХарьяа татварын байгууллагаас татвар төлөгчөөс хассан карт авах
Тамга, тэмдэг хураалгасан баримт  /1 хувь/, Тамга/тэмдэг/-ээ хураалгах хүсэлт бүхий албан бичгийг тамга /тэмдэг/-ийн хамт улсын бүртгэгчид өгч, тамга/тэмдэг/ хураалгасан баримт авч, татан буулгах баримт бичигтээ хавсаргана.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагааШүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас өр, төлбөртэй эсэх лавлагаа авч ирэх
Хуульд заасан бусад ХЭУБТХуулийн 24.1.8 дахь заалт
Шийтгэлийн хуудас Хуулиар тогтоосон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Хяналтын улсын байцаагчийн торгууль ногдуулсан шийтгэлийн хуудас 

Шашны байгууллагын хувьд МУ-ын хууль тогтоомж зөрчигдсөн нь шүүхээр тогтоогдсон тохиолдолд зөвшөөрөл олгосон байгууллага /ИТХ/ тухайн сүм хийдийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай шийдвэрийг ирүүлэх, ХК, Банк, Даатгал, ХЗХ зэрэг хуулийн этгээд нь СЗХ-ноос зөвшөөрөл авсан байна.

  • Татан буулгах комиссын дарга, эрх хүлээн авагчөргөдөл гаргах эрхтэй.
© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.