Үйлчилгээний үнэ хураамж

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС БОЛОН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ БАНКНЫ НЭР, ДАНСНЫ ДУГААР

ҮЙЛЧИЛГЭЭБАНКДАНСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ
ГЭРЛЭСЭНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДТөрийн сан100060012008 2500
ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДТөрийн сан100060012008 2500
ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД Төрийн сан 100060012008 2500
ЭЦЭГ ТОГТООСНЫ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДТөрийн сан 1000600120082500, 5000
ҮРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДТөрийн сан1000600120082500, 5000
ОВОГ, ЭЦЭГ /ЭХ/-ИЙН НЭР, НЭР ӨӨРЧИЛСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭДТөрийн сан100060012008 2500, 5000
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /баг хооронд/Төрийн сан100060012008 1500
– тэмдэгтийн хураамжТөрийн банк281500328850 1000
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /сумаас/ Төрийн сан100060012008 1500
– тэмдэгтийн хураамж Төрийн банк2815003288501000
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /аймгаас/ Төрийн сан100060012008 2500
– тэмдэгтийн хураамж Төрийн банк2815003288501000
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД /хотоос/Төрийн сан1000600120085000
– тэмдэгтийн хураамж Төрийн банк2815003288501000
ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ДАХИН АВАХАДТөрийн сан, Төрийн банк10060012008, 28150032885018300 /15000 + 3300/
ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХНИЙ ЛАВЛАГААТөрийн сан1000600120085000
Оршин суугаа хаягийн лавлагаатөлбөргүй
1 МАЯГТИЙН ЛАВЛАГААТөрийн сан1000600120081000
Төрсний бүртгэлийн лавлагаа Төрийн сан 1000600120081000
Үрчилсний бүртгэлийн лавлагаа Төрийн сан 1000600120081000
Ургийн овог, эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагааТөрийн сан 1000600120081000
Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаТөрийн сан 1000600120081000
Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийн лавлагааТөрийн сан 1000600120081000
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагааТөрийн сан 1000600120081000
Нас барсны бүртгэлийн лавлагааТөрийн сан 1000600120081000
Регистрийн дугаар өөрчилсний бүртгэлийн лавлагааТөрийн сан 1000600120081000
Регистрийн дугаарын лавлагааТөрийн сан 1000600120081000
Төрөлт бүртгэлгүй тухайТөрийн сан 1000600120081000
Гэрлэлт бүртгэлгүй тухайТөрийн сан 1000600120081000
Төрөл садангийн лавлагааТөрийн сан1000600120081000
Гадаад паспорт аваагүй тухайТөрийн сан1000600120081000
Гадаад паспорт анх удаа авсан тухай Төрийн сан1000600120081000
Гадаад паспорт дахнин авсан тухайТөрийн сан1000600120081000
Иргэний үнэмлэх аваагүй тухайТөрийн сан1000600120081000

ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС БОЛОН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ БАНКНЫ НЭР, ДАНСНЫ ДУГААР

ҮЙЛЧИЛГЭЭБАНКДАНС
Үйлчилгээний хураамж

ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС
УБЕГ
ГОЛОМТ БАНК
140100108112500
ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮНЭ
/ ТИТАН интернейшнл /
ГОЛОМТ БАНК 140100121815000
Улсын Тэмдэгтийн хураамжТөрийн банк2815003288505000

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх банкны нэр, ДАНСНЫ ДУГААР


ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР

БАНК

ДАНС

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУУЛЬ , ТОГТООМЖИЙН НЭР
Үйлчилгээний хураамж /энгийн/
Үйлчилгээний хураамж /яаралтай
/
ТӨРӨӨС ХУВЬЧИЛСАН ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БҮРТГЭХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
ТӨРИЙН БАНК281500328850 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 500010000
ТӨРӨӨС ХУВЬЧИЛСАН ГАЗРЫН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГАНХ УДАА БҮРТГЭХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс


ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ
ГАЗРААС БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙГ АНХ УДАА БҮРТГҮҮЛЭХЭД
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН БАНК
281500328850УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ0.01% /эрхийн бүртгэлд тусгасан үнийн дүнгээс/

ШИНЭЭР БАРИГАДСАН ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ АНХ УДАА БҮРТГЭХЭД
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН БАНК
281500328850
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

0.01% /эрхийн бүртгэлд тусгасан үнийн дүнгээс/
БУСДЫН ГАЗАР ДЭЭР БАРИЛГА БАРИХ ЭРХИЙГ АНХ УДАА БҮРТГЭХЭД
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
1000020000
ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭГ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН
100060012008
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
2000040000
БЭЛЭГЛЭХ ГЭРЭЭ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
2000040000
АРИЛЖААНЫ ГЭРЭЭ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
2000040000
ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛААР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН
100060012008
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
2000040000
ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН
100060012008
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
2000040000
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
2000040000
ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
800016000
БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
Барьцааны хангагдсан үнийн дүнгээс /0.05%/
Барьцааны хангагдсан үнийн дүнгээс /0.01%/
БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
500010000
БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛГОХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
ҮНЭГҮЙҮНЭГҮЙ
БАТАЛГААНЫ ГЭРЭЭ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
0.050.01
САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭС /ЛИЗИНГ/-ИЙН ГЭРЭЭ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
1000020000
СЕРВИТУТ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
1000020000
УЗУФРУКТ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
1000020000
БУСАД ГЭРЭЭНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
500010000
ЭД ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
800016000
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЗОХИУЛАЛТ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
800016000
ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
800016000
ЭД ХӨРӨНГИЙН КАДАСТРЫН ЗУРАГ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
800016000
ӨМЧЛӨГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ЭД ХӨРӨНГӨ ХУВААСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
800016000

ӨМЧЛӨГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР ЭД ХӨРӨНГӨ ХУВААСАНТАЙ ХОЛБООТОЙГООР ШИНЭ БҮРТГЭЛ ХИЙХ

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
20000БАЙХГҮЙ
ГЭМТЭЭСЭН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН ОЛГОХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
2000040000
ҮРЭГДҮҮЛСЭН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН ОЛГОХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
20000
УРЬДЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ /ӨВ ЗАЛГАМЖЛАГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР/
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
500010000

УРЬДЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ /ӨМЧЛӨГ, ХУДАЛДАН АВАГЧИЙ ХҮСЭЛТЭЭР/

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
500010000
УРДЬЧИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ ДУУСГАВАР БОЛГОХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ
АРХИВЫН ЛАВЛАГАА
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
500010000
ЛАВЛАГАА /ЭД ХӨРӨНГӨ/
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
500010000
ХУУЛБАР ГАРГАХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ТӨРИЙН САН

100060012008

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
/нэг хуудас/ 500
/нэг хуудас/ 1000
ХУВИЙН ХЭРЭГ ХААХ
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ
ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ / ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ /
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
ТӨЛБӨРГҮЙ
ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ /ЭРХ СЭРГЭЭХ/
Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
ТӨЛБӨРГҮЙ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх банкны нэр, дансны дугаар

ҮЙЛЧИЛГЭЭБанкДАНСҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ
Шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа дотоодын хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэх төрийн банк 28150032885044000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг улсын бүртгэлд бүртгэх төрийн банк28150032885020000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.2/
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэхтөрийн банк 28150032885010000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3/
Улсын бүртгэлийн мэдээллээс лавлагаа олгохтөрийн банк 2815003288505000
/Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.4/
Шашны байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгэх төрийн банк281500328850200000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.3/
Шашны байгууллагын мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэхтөрийн банк28150032885040000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.4/
Шашны байгууллагын гэрчилгээний хугацаа сунгахтөрийн банк28150032885080000 төгрөг /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.5/
Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах төрийн сан банк100060012008500 төгрөг /Засгийн газрын 237 дугаар тогтоолын 6.1/
Хуулийн этгээдийн архивын баримтаас хуулбар олгох төрийн сан банк100060012008 Хуудас тутам 500 төгрөг /Засгийн газрын 237 дугаар тогтоолын 3.4/
© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.