Нас барсны бүртгэл

Нас барагчийн 18 нас хүрсэн гэр бүлийн гишүүн, эсхүл эцэг, эх, төрөл садангийн хүний аль нэг нь дор дурьдсан баримт бичгийн бүрдүүлэн ажлын 3 хоногийн дотор Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.
 Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ
 Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа
 Багийн Засаг даргын тодорхойлолт /өрхийн бүртгэлээс хасалт хийсэн/
 Бүртгэл хийлгэж буй хүний иргэний үнэмлэх
 3 хоногийн хугацаа хэтэрсэн бол Хяналтын улсын байцаагчийн шийтгэл ногдуулсан шийтгэлийн хуудас

© 2023 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.