Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ /гээсэн болон хуучирсан, гэмтээсэн/ дахин авах

 БҮРДҮҮЛЭХ
МАТЕРИАЛ
ЗӨВЛӨМЖ
УБ-05 маягт
/1 хувь/  
www.burtgel.gov.mn/service/
хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарна/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Шашны байгууллагын өөрчлөлт
200000
төгрөг, 

Гэрчилгээ шинээр авах 
44000
төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.2.3, 15.1.1/ 
Төрийн банкны 281500328850 дансанд тушаасан баримт 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/Хуучирсан, гэмтсэн, ашиглах боломжгүй болсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг улсын бүртгэлийн байгууллагад хураалгах
Гэрчилгээ үрэгдүүлснийг зарлуулсан өдөр тутмын сонин.Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, нэрийг бичиж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцсон тухай тусгасан байна. Зарлуулсан өдөр тутмын сонингийн эх хувийг  авч ирнэ.
Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/


/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ /толгой компанитай бол түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/ тогтоол/,
Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагын хувьд үүсгэн байгуулагч болон удирдах зөвлөлийн тогтоол,
Хоршоо, Нөхөрлөл хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/, 
Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хувьд тэргүүлэгчдийн тогтоол гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т гэрчилгээ үрэгдүүлсэн, эсхүл хуучирсан, гэмтсэн тул дахин шинээр авах тухай тусгасан байна.

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна
Хууль хяналт, эрх бүхий этгээдийн шийдвэрШаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль хяналт, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, дүгнэлт.
Шийтгэлийн хуудас Хуулиар тогтоосон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Хяналтын улсын байцаагчийн торгууль ногдуулсан шийтгэлийн хуудас 
  • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
  • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.
  • Хуульд заасан улсын бүртгэлийн мэдүүлэг, өргөдөл,хүсэлт, хавсаргасан нотлох баримтыг үнэн зөв мэдүүлээгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, /Зөрчлийн тухай хуулийн 15.23.1.2/
  • улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан, барьцаалуулсан, зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгохоор хуульчилсан. /Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24.2/
  • Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.
© 2023 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.