Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

Үйлчилгээний төрөл мөрийн
дугаар
Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн
тоо үйлчилгээний
хөлс /мян.төг/
тоо үйлчилгээний
хөлс /мян.төг/
тоо үйлчилгээний
хөлс /мян.төг/
А Б 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4
Хүлээж авсан мэдүүлгийн тоо 1 207 945083 21 94450 228 1035749
Үүнээс Бүртгэсэн / боловсруулалт хийгдсэн/ 2            
Буцаасан /боловсруулалт хийгдсэн/ 3 0       0 0
Боловсруулалт хүлээгдэж буй 4           0
Нийт анхны бүртгэл 5 111 60000     111 60000
Анхны
бүртгэл 
Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг баталгаажуулах 6 108     108 0
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах. 7 0 0   0 0 0
төрөөс худалдаж авсан газрын эзэмших эрхийг баталгаажуулах 8 0 0     0 0
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх  9 3 60000     3 60000
Өмчлөх эрх шилжих гэрээ 10 20 400000     20 400000
Өмчлөх эрх шилжих гэрээ Худалдах , худалдан авах гэрээ 11 10 200000     10 200000
Бэлэглэх гэрээ 12 10 200000     10 200000
Арилжих гэрээ  13            
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  14            
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх 15            
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх 16            
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх 17            
Барьцааны гэрээ 18 60 155600 20 78450 80 234050
Барьцааны гэрээ Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ 19 29 115600 19 68450 48 184050
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах 20 8 40000 1 10000 9 50000
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  21 23       23  
Батлан даалтын гэрээ 22            
Бусад гэрээ 23            
 Бусад гэрээ Түрээсийн гэрээ бүртгэх 24            
Санхүүгийн түрээсийн / лизинг / гэрээ 25            
Хөлслөх гэрээ 26            
Сервитут 27            
Узуфрукт 28            
 Бусад гэрээнд өөрчлөлт оруулах 29            
Бусад гэрээ дуусгавар болгох 30            
Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 31 7 72000 1 16000 8 80000
Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх 32 2 24000     2 24000
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх 33 4 32000     4 32000
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх 34 1 8000 1 16000 2 24000
Эд хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөх 35            
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх 36            
Өмчлөгчийн хүсэлтээр  бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх 37            
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх  38            
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох 39            
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох 39            
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 40            
Урьдчилсан тэмдэглэл 41            
Урьдчилсан тэмдэглэл  Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр) 42            
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр) 43            
Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох 44            
Лавлагаа, хуулбар 45 9 37000     9 37000
Лавлагаа, хуулбар Албан бичиг 46            
Архивын лавлагаа 47            
Лавлагаа /Эд хөрөнгө/ 48 7 35000     7 35000
Хуулбар 49 2 2000     2 2000
Нийт бичигдсэн гэрчилгээний тоо 50 139 532000 1 16000 140 548000
Үүнээс техникийн алдаа 51 1       1  
бүртгэгчийн алдаа 52            
мэдүүлэг гаргагчийн алдаа 53            
Нийт бичигдсэн лавлагааны тоо 54 7 35000 0 0 7 35000
Үүнээс техникийн алдаа 55            
бүртгэгчийн алдаа 56            
мэдүүлэг гаргагчийн алдаа 57            
Үйлчилгээний хураамжийн нийт дүн 58 207 724600 21 94450 228 819050
ҮХЭХӨЭ-ээ худалдсанаас оруулсан татварын
орлого
59 652000
Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.