Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн

2019 оны 10 сарын мэдээ

Үйлчилгээний төрөл мөрийн дугаар Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн
тоо Үйлчилгээний
хөлс /мян.төг/
тоо Үйлчилгээний
хөлс /мян.төг/
тоо Үйлчилгээний
хөлс /мян.төг/
А Б 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо 1 430 3708532 94 1923354 524 5631886
Үүнээс Бүртгэсэн / боловсруулалт хийгдсэн/ 2 430 3708532 94 1923354 524 5631886
Буцаасан /боловсруулалт хийгдсэн/ 3            
Боловсруулалт хүлээгдэж буй 4            
Нийт анхны бүртгэл 5 48 387512     48 387512
Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах 6            
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анх удаа бүртгýж, баталгаажуулах 7 39 141150     39 141150
Шинээр баригдсан орон сууц анх удаа бүртгэж баталгаажуулах 8 4 146362     4 146362
 Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх  9 5 100000     5 100000
Бусдын газар  дээр барилга байгууламж барих эрхийг анх удаа бүртгэж баталгаажуулах. 10            
Өмчлөх эрх шилжих гэрээ 11 107 1952000 6 240000 113 2192000
Өмчлөх эрх шилжих гэрээ Худалдах , худалдан авах гэрээ 12 64 1280000 6 240000 70 1520000
 Бэлэглэх гэрээ 13 13 260000     13 260000
 Арилжих гэрээ  14            
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  15 12 240000     12 240000
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх 16            
 Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх 17            
 Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх 18 18 172000     18 172000
Барьцааны гэрээ 19 196 908020 88 1683354 284 2591374
Барьцааны гэрээ Барьцаалбартай барьцааны гэрээ 20 21 306170 49 1148452 70 1454632
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ 21 44 312850 32 437500 76 750350
 Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах 22 2 14000 4 72292 6 86292
 Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах 23 15 275000 3 25000 18 300000
 Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  24 114       114  
 Батлан даалтын гэрээ 25            
Бусад гэрээ 26            
Бусад гэрээ  Түрээсийн гэрээ бүртгэх 27            
 Санхүүгийн түрээсийн / лизинг / гэрээ 28            
 Хөлслөх гэрээ 29            
 Сервитут 30            
Узуфрукт 31            
 Бусад гэрээнд өөрчлөлт оруулах 32            
 Бусад гэрээ дуусгавар болгох 33            
Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 34 9 120000     9 120000
Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  Эд хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөх 35 2 16000     2 16000
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх 36            
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх 38 3 24000     3 24000
Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэл салгаснаар хэмжээ өөрчлөгдөх 39            
 Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох 40 1 20000     1 20000
 Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох 41 3 60000     3 60000
Урьдчилсан
тэмдэглэл
42 1       1  
Урьдчилсан
тэмдэглэл
 Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (гэрээслэгчийн хүсэлтээр) 43            
Урьдчилсан тэмдэглэл хийх (өмчлөгч, худалдан авагчийн хүсэлтээр) 44            
 Урьдчилсан тэмдэглэл хүчингүй болгох 45 1       1  
Хувийн хэрэг хаах 46            
Лавлагаа,хуулбар 47 69 341000     69 341000
Лавлагаа,
хуулбар
Албан бичиг 48            
Архивын лавлагаа 49 30 150000     30 150000
Лавлагаа /Эд хөрөнгө/ 50 38 190000     38 190000
Хуулбар 51 1 1000     1 1000
Нийт бичигдсэн гэрчилгээний тоо 52 171 2459512     171 2459512
Үүнээс техникийн алдаа 53 7       7  
бүртгэгчийн алдаа 54            
мэдүүлэг гаргагчийн алдаа 55            
Нийт бичигдсэн лавлагааны тоо 56 69 341000     69 341000
Үүнээс техникийн алдаа 57            
бүртгэгчийн алдаа 58            
мэдүүлэг гаргагчийн алдаа 59            
Үйлчилгээний хураамжийн нийт дүн 60 430 3708532 94 1923354 524 5631886
Тэмдэгтийн хураамжийн нийт дүн 61 43 287512     43 287512
ҮХЭХӨЭ-ээ худалдсанаас оруулсан татварын орлого 62 31531250

Мэдээ гаргасан : Улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.