Иргэний бүртгэл мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 7 дугаар сарын тоон мэдээ

ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ ÀÉÌÀÃ Хамрах хугацаа 2019.06.25-2019.07.25
¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн
1.

Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí àéäëûí á¿ðòãýë

1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 110 802
1. Òºðñíèé á¿ðòãýë, ãýð÷èëãýý îëãîñîí /2+3/ òîî 110 802
Ї¿íýýñ ýðýãòýé òîî 43 403
ýìýãòýé òîî 67 399
2. Òайлант хугацаанд бїртгїїлсэн тєрєлт òîî 110 802
õóãàöàà õóãàöààíäàà á¿ðòã¿¿ëñýí тєрєлт òîî 105 764
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî 40 378
ýìýãòýé òîî 65 386
õóãàöàà õýòýðñýí тєрєлт òîî 5 37
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî 3 25
ýìýãòýé òîî 2 12
3. нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн тєрєлт òîî   1
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî   1
ýìýãòýé òîî    
4. Нялхсын эндэгдэл òîî    
Ї¿íýýñ ýðýãòýé òîî    
ýìýãòýé òîî    
1.2 5. Íèéò ãýðëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-15/ òîî 16 218
Ї¿íýýñ àíõíû òîî 15 191
äàõèí òîî 1 26
  сэргээлт  òîî   1
1.3 6. Ãýðëýëò öóöàëñíû á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-16/ òîî 3 69
Їїнээс çàõèðãààíû æóðìààð òîî   13
ø¿¿õèéí æóðìààð òîî 3 56
1.4 7. Íèéò ¿ð÷ëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-12/ òîî 4 22
Їїнээс Ìîíãîë óëñûí èðãýíä òîî 4 22
Ãàäààä óëñûí èðãýíä òîî    
1.5 8. Ýöýã òîãòîîсíы á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-14/ òîî 2 58
Їїнээс Шинэ тоо   1
Хуучин òîî 2 57
1.6 9. Íèéò îâîã ýöýã /ýõ/-èéí íýð, íý𠺺ð÷èëñíèé á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-13/ òîî 3 40
Їїнээс Ìîíãîë óëñûí èðãýíýýð òîî 3 40
Ãàäààä óëñûí èðãýíýýð òîî    
1.7 10.  Нийт  нàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ òîî 24 225
11. Íàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ тоо 24 225
Їїнээс ýðýãòýé òîî 16 144
ýìýãòýé òîî 8 81
12. Нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн нас баралт òîî    
Їїнээс ýðýãòýé òîî    
ýìýãòýé òîî    
2.

Èðãýíèé ¿íýìëýõ îëãîëòûí á¿ðòãýë

2.1 13. Íèéò îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ /14+15+16/ òîî 302 2538
14. Шинээр олгосон иргэний їнэмлэх   79 533
¿¿íýýñ èðãýíèé ïàñïîðòûã èðãýíèé ¿íýìëýõýýð ñîëèñîí òîî   1
èðãýíèé ïàñïîðò ¿ðýãä¿¿ëñýí øàëòãààíààð òîî    
16 íàñ õ¿ð÷ àâñàí òîî 79 532
ºíäºð íàñòàíä øèíýýð îëãîñîí òîî    
15. Äàõèí îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ òîî 95 841
¿¿íýýñ õàÿæ ¿ðýãä¿¿ëñýí òîî 89 812
õ¿÷èíòýé áàéäëàà àëäñàí òîî   3
áóðóó áè÷èãäñýí  òîî    
îâîã íýð ñîëьñîí òîî   7
òºðñºí îí òîãòîîëãîñîí òîî 1 2
хаягийн хєдєлгєєн òîî 5 17
16. Èðãýíèé ¿íýìëýõíèé õóãàöàà äóóñ÷ ñîëèóëñàí òîî 128 1164
¿¿íýýñ 25 íàñ õ¿ð÷ òîî 71 602
45 íàñ õ¿ð÷ òîî 57 562
3.1 ¯íäýñíèé ýíãèéí ãàäààä ïàñïîðò îëãîëò øèíýýð îëãîñîí òîî 433 1821
õóãàöàà ñóíãàñàí òîî    
ОХУ-ын хавсралт òîî    
БНХАУ нэг удаагийн хавсралт òîî 50 475
БНХАУ олон удаагийн хавсралт òîî 1054 7782
5.

Èðãýíèé øèëæèëò õºäºë㺺í

5.1 18. Àéìàã õîò ðóó á¿ðìºñºí øèëæèí ÿâñàí òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
5.2 19. Àéìàã õîòîîñ á¿ðìºñºí øèëæèí èðñýí òîî 89 751
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 59 537
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 30 214
5.3  Хот доторх шилжилт хєдєлгєєн /20+21+22+23/ òîî 250 2295
¿¿íýýñ 20. сум, дїїрэгт шилжин ирсэн òîî 66 641
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 45 422
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 21 219
21. баг, хороонд шилжин ирсэн òîî 184 1654
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 106 940
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 78 714
22. сум, дїїрэгт шилжин явсан òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
23. баг, хороонд шилжин явсан òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
 
       МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН УЛСЫН АХЛАХ  БҮРТГЭГЧ                                          Б.БАТТУЯА

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.