Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЗӨВЛӨМЖ
УБ-05 маягт
/1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/
хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт
10000
төгрөг, 

ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт
40000
төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 
44000
төгрөг./Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.1.1/
Òºðèéí банк 281500328850дансанд тушаасан баримт 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх
Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь//Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/
Шийдвэр/тогтоол/-т хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хэрхэн өөрчилж буйг тусган, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийг баталж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна

Хувьцаа эзэмшигч нь компани байх тохиолдолд түүний хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ шаардлагатай.
Шинэчилсэн дүрэм  /2 хувь/Дүрэмд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлтийг тусгасан байх

2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшичгтэй ГХОХХК-ийн тухайд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ байгуулах
/1 хувь/
Баталгаажсан санхүүгийн тайлан /1хувь /Харьяа дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулсан байна. /тайлангийн улирал болоогүй тохиолдолд тухайн дүүргийн цаасан хэлбэрээр завсрын тайлан гаргаж СТСХ-ээр баталгаажуулан ирүүлж болно/

ГХОХХК-д гадаадын хөрөнгө оруулагч нэмэгдсэнээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгө өсгөх бол: 
гадаад улсаас мөнгөн хөрөнгө шилжүүлснийг нотолсон банкны тодорхойлолт, дансны хуулга, гаалийн байгууллагын мэдүүлэг
Эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлБанк, даатгал, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авна.
Шийтгэлийн хуудас Хуулиар тогтоосон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Хяналтын улсын байцаагчийн торгууль ногдуулсан шийтгэлийн хуудас 
  • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,
  • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • гүйцэтгэх удирдлага
  • үүсгэн байгуулагч
  • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
  • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
© 2022 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.