ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 02-Р САРЫН МЭДЭЭ

 

Үзүүлэлтийн нэр

Мөрийн  дугаар

 

Жилийн эхэнд

Тайлант сарын гүйцэтгэл

Тайлант сарын
эцэст
багана4=
багана
(1+2—3=)

 

Нэмэгд сэн

 

Хасагд сан

А

Б

1

2

3

4

Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд
мөр01=мөр(02+03)+(05:09)+(11:18)

01

1678

25

1703

Хувьцаат компани

02

2

2

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

03

1067

22

1089

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Төрийн бус байгууллага

05

184

3

187

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

06

1

1

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

07

6

6

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

08

190

190

Нөхөрлөл

09

86

86

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Хоршоо

11

62

62

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

12

7

7

Сан

13

7

7

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

14

50

50

Шашны байгууллага

15

13

13

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

16

3

3

Боловсрол, сургалтын байгууллага

17

Эрдэм шинжилгээний байгууллага

18

Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд

19

1

1

Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

20

Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

21

Үрэгдүүлсэн, ашиглах боломжгүй болсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин бүртгэсэн

 

22

1

1

2

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн

23

12

12

24

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийсэн

24

19

28

47

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого /Мян.төг/

25

742500

1303000

2045500

Тамга, тэмдгийн хяналт, лавлагаа мөр26=мөр(27:29)

26

17

30

47

Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон                                            

27

17

30

47

Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг

28

2

5

7

Хуулийн этгээдэд олгосон тамга, тэмдгийн лавлагаа

29

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавих, цуцлах мөр30=мөр(31+32)

30

13

13

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсан

31

10

10

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хоригийг цуцалсан

32

3

3

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.