ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2-р САРЫН ТООН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт  хэмжих нэгж 1-р сар  2-р сар Нийт           /өссөн дүнгээр/
1.                                          Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл 1.1 Нийт төрсний  бүртгэл /1+4/ тоо 147 123 270
1.Төрсний бүртгэл гэрчилгээ олгосон /2+3/ тоо 147 123 270
үүнээс эрэгтэй тоо 72 62 134
эмэгтэй тоо 75 61 136
2. Тайлант хугацаанд бүртгүүлсэн төрөлт тоо 147 123 270
хугацаа хугацаандаа бүртгүүлсэн төрөлт тоо 139 116 255
үүнээс эрэгтэй тоо 69 60 129
эмэгтэй тоо 70 56 126
хугацаа хэтэрсэн төрөлт тоо 8 7 15
үүнээс эрэгтэй тоо 3 3 6
эмэгтэй тоо 5 4 9
3. Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт тоо      
үүнээс эрэгтэй тоо      
эмэгтэй тоо      
4. Нялхсын эндэгдэл тоо      
үүнээс эрэгтэй тоо      
эмэгтэй тоо      
1.2 5. Нийт гэрлэсний бүртгэл /ИУБ-15/ тоо 36 27 63
үүнээс анхны тоо 32 23 55
дахин тоо 4 4 8
сэргээлт тоо      
1.3 6.Гэрлэлт дуусгавар болсны  бүртгэл /ИУБ-16/ тоо 10 12 22
үүнээс захиргааны журмаар тоо 4 4 8
шүүхийн журмаар тоо 6 8 14
1.4 7. Нийт үрчилсний бүртгэл /ИУБ-12/ тоо 2 2 4
үүнээс Монгол улсын иргэнд тоо 2 2 4
Гадаад улсын иргэнд тоо      
1.5 8. Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл /ИУБ-14/ тоо 11 5 16
үүнээс эрэгтэй тоо 5 1 6
эмэгтэй тоо 6 4 10
1.6 9. Нийт овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл/ИУБ-13/ тоо 8 11 19
үүнээс Монгол улсын иргэнээр тоо 8 11 19
Гадаад улсын иргэнээр тоо      
1.7 10.  Нийт  нас барсны бүртгэл /ИУБ-18/ тоо 30 30 60
11. Нас барсны бүртгэл/ИУБ-18/ тоо 30 30 60
үүнээс эрэгтэй тоо 18 17 35
эмэгтэй тоо 12 13 25
12. Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн  нас баралт тоо      
үүнээс эрэгтэй тоо      
эмэгтэй тоо      
1.8 13. Регистрийн дугаарийн өөрчлөлтийн бүртгэл /ИУБ-25/ тоо      
Үүнээс ХУБ-ын дүгнэлтээр тоо      
Улсын бүртгэгч тоо      
2 Гэрчилгээ олголтын мэдээ 2.1 14. Нийт олгосон гэрчилгээ  тоо 224 188 412
Үүнээс төрсний гэрчилгээ тоо 159 130 289
гэрлэсний гэрчилгээ тоо 35 28 63
нас барсны гэрчилгээ тоо 30 30 60
15. Засвар өөрчлөлтийн бүртгэлээр олгосон гэрчилгээ тоо      
Үүнээс төрсний гэрчилгээ тоо      
гэрлэлтийн гэрчилгээ тоо      
16. Дахин олгосон гэрчилгээ  тоо 43 50 93
Үүнээс төрсний гэрчилгээ тоо 37 49 86
гэрлэлтийн гэрчилгээ тоо 6 1 7
3 Иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл 3.1 17. Нийт олгосон иргэний үнэмлэх /18+19+20/ тоо 316 396 714
18. Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх тоо 57 94 151
  Анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  тоо      
16 насанд хүрч биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  тоо 57 94 151
гадаадад бүртгүүлсэн  тоо      
19. Дахин олгосон иргэний үнэмлэх тоо 117 138 255
үүнээс хаяж үрэгдүүлсэн тоо 114 134 248
хүчинтэй байдлаа алдсан тоо      
буруу бичигдсэн тоо      
овог нэр сольсон тоо   2 2
төрсөн он тогтоолгосон тоо      
хаягийн хөдөлгөөн тоо   1 1
Дүр төрхийн өөрчлөлт орсон тоо 3 1 4
Цахимаар захиалсан тоо      
Засаг захиргааны нэгж хуваагдсан тоо      
20. Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан тоо 142 164 306
үүнээс 25 нас хүрч тоо 65 88 153
45 нас хүрч тоо 77 76 153
гадаадад өгсөн тоо   2 2
3.2 21. Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт  олголт тоо 1325 164 1489
Хил зорчих үнэмлэх олголт  Үндэсний энгийн гадаад паспорт тоо 331 80 411
ОХУ-ын хавсралт тоо      
БНХАУ нэг удаагийн хавсралт тоо 23 8 31
БНХАУ олон удаагийн хавсралт тоо 971 76 1047
4 Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 4.1 22. Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн тоо 315 265 580
үүнээс насанд хүрэгч тоо 213 207 420
хүүхэд /16 аас доош насны/ тоо 102 58 160
4.2  23. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн /24+25/ тоо 646 475 1121
үүнээс 24. сум, дүүрэгт шилжин ирсэн тоо 166 183 349
үүнээс насанд хүрэгч тоо 109 118 227
хүүхэд /16 аас доош насны/  тоо 57 65 122
25. баг, хороонд шилжин ирсэн тоо 480 292 772
үүнээс насанд хүрэгч тоо 291 185 476
хүүхэд /16 аас доош насны/  тоо 189 107 296
5 Улсын бүртгэгчийн олгосон  5.1 26. Лавлагаа  тоо 343 459 802
Үүнээс  Албан тоотоор тоо 46 29 75
Албан хэрэгцээнд тоо 2 34 36
Веб лавлагаанд тоо 2 2 4
Иргэнд  тоо 293 394 687
Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.