Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 8 дугаар сарын тоон мэдээ

  Хамрах хугацаа 2019.07.25-2019.08.26
¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн
1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 118 920
1. Òºðñíèé á¿ðòãýë, ãýð÷èëãýý îëãîñîí /2+3/ òîî 118 920
Ї¿íýýñ ýðýãòýé òîî 72 475
ýìýãòýé òîî 46 445
2. Òайлант хугацаанд бїртгїїлсэн тєрєлт òîî 118 920
õóãàöàà õóãàöààíäàà á¿ðòã¿¿ëñýí тєрєлт òîî 105 869
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî 66 444
ýìýãòýé òîî 39 425
õóãàöàà õýòýðñýí тєрєлт òîî 13 50
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî 6 31
ýìýãòýé òîî 7 19
3. нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн тєрєлт òîî    
¿¿íýýñ ýðýãòýé òîî    
ýìýãòýé òîî    
4. Нялхсын эндэгдэл òîî    
Ї¿íýýñ ýðýãòýé òîî    
ýìýãòýé òîî    
1.2 5. Íèéò ãýðëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-15/ òîî 26 244
Ї¿íýýñ àíõíû òîî 24 215
äàõèí òîî 2 28
  сэргээлт  òîî   1
1.3 6. Ãýðëýëò öóöàëñíû á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-16/ òîî 8 77
Їїнээс çàõèðãààíû æóðìààð òîî 1 14
ø¿¿õèéí æóðìààð òîî 7 63
1.4 7. Íèéò ¿ð÷ëýëòèéí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-12/ òîî 3 25
Їїнээс Ìîíãîë óëñûí èðãýíä òîî 3 25
Ãàäààä óëñûí èðãýíä òîî    
1.5 8. Ýöýã òîãòîîсíы á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-14/ òîî 7 65
Їїнээс Шинэ тоо   1
Хуучин òîî 7 64
1.6 9. Íèéò îâîã ýöýã /ýõ/-èéí íýð, íý𠺺ð÷èëñíèé á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-13/ òîî 6 46
Їїнээс Ìîíãîë óëñûí èðãýíýýð òîî 6 46
Ãàäààä óëñûí èðãýíýýð òîî    
1.7 10.  Нийт  нàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ òîî 32 257
11. Íàñ áàðàëòûí á¿ðòãýë /ÕÀÀÒÐ-18/ тоо 32 257
Їїнээс ýðýãòýé òîî 23 167
ýìýãòýé òîî 9 90
12. Нєхєн бїртгэлд бїртгїїлсэн нас баралт òîî    
Їїнээс ýðýãòýé òîî    
ýìýãòýé òîî    
2. Èðãýíèé ¿íýìëýõ îëãîëòûí á¿ðòãýë 2.1 13. Íèéò îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ /14+15+16/ òîî 333 2871
14. Шинээр олгосон иргэний їнэмлэх   80 613
¿¿íýýñ èðãýíèé ïàñïîðòûã èðãýíèé ¿íýìëýõýýð ñîëèñîí òîî   1
èðãýíèé ïàñïîðò ¿ðýãä¿¿ëñýí øàëòãààíààð òîî    
16 íàñ õ¿ð÷ àâñàí òîî 80 612
ºíäºð íàñòàíä øèíýýð îëãîñîí òîî    
15. Äàõèí îëãîñîí èðãýíèé ¿íýìëýõ òîî 112 953
¿¿íýýñ õàÿæ ¿ðýãä¿¿ëñýí òîî 107 919
õ¿÷èíòýé áàéäëàà àëäñàí òîî 1 4
áóðóó áè÷èãäñýí  òîî    
îâîã íýð ñîëьñîí òîî 2 9
òºðñºí îí òîãòîîëãîñîí òîî 1 3
хаягийн хєдєлгєєн òîî 1 18
16. Èðãýíèé ¿íýìëýõíèé õóãàöàà äóóñ÷ ñîëèóëñàí òîî 141 1305
¿¿íýýñ 25 íàñ õ¿ð÷ òîî 84 686
45 íàñ õ¿ð÷ òîî 57 619
3.1 ¯íäýñíèé ýíãèéí ãàäààä ïàñïîðò îëãîëò øèíýýð îëãîñîí òîî 207 2028
õóãàöàà ñóíãàñàí òîî    
ОХУ-ын хавсралт òîî    
БНХАУ нэг удаагийн хавсралт òîî 62 537
БНХАУ олон удаагийн хавсралт òîî 1710 9492
5. Èðãýíèé øèëæèëò õºäºë㺺í 5.1 18. Àéìàã õîò ðóó á¿ðìºñºí øèëæèí ÿâñàí òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
5.2 19. Àéìàã õîòîîñ á¿ðìºñºí øèëæèí èðñýí òîî 184 935
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 99 636
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 85 299
5.3  Хот доторх шилжилт хєдєлгєєн /20+21+22+23/ òîî 493 2788
¿¿íýýñ 20. сум, дїїрэгт шилжин ирсэн òîî 193 834
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 98 520
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 95 314
21. баг, хороонд шилжин ирсэн òîî 300 1954
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî 167 1107
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî 133 847
22. сум, дїїрэгт шилжин явсан òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
23. баг, хороонд шилжин явсан òîî    
¿¿íýýñ íàñàíä õ¿ðýã÷ òîî    
õ¿¿õýä /16-ààñ äîîø íàñíû/ òîî    
 
       МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН УЛСЫН АХЛАХ  БҮРТГЭГЧ                                          Б.БАТТУЯА
Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.