Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 08-р сарын тоон мэдээ

 

Үзүүлэлтийн нэр

Мөрийн  дугаар

 

Жилийн эхэнд

Тайлант сарын гүйцэтгэл

Тайлант сарын
эцэст
багана4=
багана
(1+2—3=)

 

Нэмэгд сэн

 

Хасагд сан

А

Б

1

2

3

4

Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд
мөр01=мөр(02+03)+(05:09)+(11:18)

01

1599

10

1609

Хувьцаат компани

02

2

2

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

03

1009

8

1017

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Төрийн бус байгууллага

05

171

1

172

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

06

1

1

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

07

6

6

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

08

189

189

Нөхөрлөл

09

84

1

85

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Хоршоо

11

62

62

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

12

7

7

Сан

13

7

7

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

14

45

45

Шашны байгууллага

15

13

13

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

16

3

3

Боловсрол, сургалтын байгууллага

17

Эрдэм шинжилгээний байгууллага

18

Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд

19

19

1

20

Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

20

Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

21

Үрэгдүүлсэн, ашиглах боломжгүй болсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин бүртгэсэн

 

22

11

4

15

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн

23

70

11

81

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийсэн

24

91

16

107

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого /Мян.төг/

25

5,648,500

774.000

6.422.500

Тамга, тэмдгийн хяналт, лавлагаа мөр 26 = мөр(27:29)

26

95

15

110

Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон                          

27

95

15

110

Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг

28

19

4

23

Хуулийн этгээдэд олгосон тамга, тэмдгийн лавлагаа

29

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавих, цуцлах мөр 30 = мөр(31+32)

30

10

2

12

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсан

31

9

1

10

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хоригийг цуцалсан

32

1

1

2

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.