Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 2019 оны 6 дүгээр сарын тоон мэдээ

1 Үзүүлэлт Хэмжих нэгж  Тухайн сар Тухайн оны өссөн дүн
1 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл 1.1 Нийт төрсний бүртгэл  /1+4/ тоо 115 692
1. Төрсний бүртгэл, гэрчилгээ олгосон /2+3/ тоо 115 692
Үүнээс эрэгтэй тоо 46 360
эмэгтэй тоо 69 332
2. Тайлант хугацаанд бүртгүүлсэн төрөлт тоо 115 692
хугацаа хугацаандаа бүртгүүлсэн төрөлт тоо 112 659
үүнээс эрэгтэй тоо 45 338
эмэгтэй тоо 67 321
хугацаа хэтэрсэн төрөлт тоо 3 32
үүнээс эрэгтэй тоо 1 22
эмэгтэй тоо 2 10
3. нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт тоо 1
үүнээс эрэгтэй тоо 1
эмэгтэй тоо
4. Нялхсын эндэгдэл тоо
Үүнээс эрэгтэй тоо
эмэгтэй тоо
1.2 5. Нийт гэрлэлтийн бүртгэл /ХААТР-15/ тоо 39 202
Үүнээс анхны тоо 35 176
дахин тоо 4 25
сэргээлт тоо 1
1.3 6. Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл /ХААТР-16/ тоо 9 66
Үүнээс захиргааны журмаар тоо 1 13
шүүхийн журмаар тоо 8 53
1.4 7. Нийт үрчлэлтийн бүртгэл /ХААТР-12/ тоо 3 18
Үүнээс Монгол улсын иргэнд тоо 3 18
Гадаад улсын иргэнд тоо
1.5 8. Эцэг тогтоосны бүртгэл /ХААТР-14/ тоо 22 56
Үүнээс Шинэ тоо 1
Хуучин тоо 22 55
1.6 9. Нийт овог эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэл /ХААТР-13/ тоо 6 37
Үүнээс Монгол улсын иргэнээр тоо 6 37
Гадаад улсын иргэнээр тоо
1.7 10.  Нийт  нас баралтын бүртгэл /ХААТР-18/ тоо 25 201
11. Нас баралтын бүртгэл /ХААТР-18/ тоо 25 201
Үүнээс эрэгтэй тоо 16 128
эмэгтэй тоо 9 73
12. Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт тоо
Үүнээс эрэгтэй тоо
эмэгтэй тоо
2 Иргэний үнэмлэх олголтын бүртгэл 2.1 13. Нийт олгосон иргэний үнэмлэх /14+15+16/ тоо 320 2236
14. Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх 68 454
үүнээс иргэний паспортыг иргэний үнэмлэхээр солисон тоо 1
иргэний паспорт үрэгдүүлсэн шалтгаанаар тоо
16 нас хүрч авсан тоо 68 453
өндөр настанд шинээр олгосон тоо
15. Дахин олгосон иргэний үнэмлэх тоо 113 746
үүнээс хаяж үрэгдүүлсэн тоо 107 723
хүчинтэй байдлаа алдсан тоо 1 3
буруу бичигдсэн тоо
овог нэр сольсон тоо 1 7
төрсөн он тогтоолгосон тоо 1
хаягийн хөдөлгөөн тоо 4 12
16. Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан тоо 139 1036
үүнээс 25 нас хүрч тоо 75 531
45 нас хүрч тоо 64 505
3.1 Үндэсний энгийн гадаад паспорт олголт шинээр олгосон тоо 228 1388
хугацаа сунгасан тоо
ОХУ-ын хавсралт тоо
БНХАУ нэг удаагийн хавсралт тоо 77 425
БНХАУ олон удаагийн хавсралт тоо 1548 6728
5 Иргэний шилжилт хөдөлгөөн 5.1 18. Аймаг хот руу бүрмөсөн шилжин явсан тоо
үүнээс насанд хүрэгч тоо
хүүхэд /16-аас доош насны/ тоо
5.2 19. Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн тоо 104 662
үүнээс насанд хүрэгч тоо 80 478
хүүхэд /16-аас доош насны/ тоо 24 184
5.3  Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн /20+21+22+23/ тоо 315 2045
үүнээс 20. сум, дүүрэгт шилжин ирсэн тоо 105 575
үүнээс насанд хүрэгч тоо 64 377
хүүхэд /16-аас доош насны/ тоо 41 198
21. баг, хороонд шилжин ирсэн тоо 210 1470
үүнээс насанд хүрэгч тоо 123 834
хүүхэд /16-аас доош насны/ тоо 87 636
22. сум, дүүрэгт шилжин явсан тоо
үүнээс насанд хүрэгч тоо
хүүхэд /16-аас доош насны/ тоо
23. баг, хороонд шилжин явсан тоо
үүнээс насанд хүрэгч тоо
хүүхэд /16-аас доош насны/ тоо
Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.